Rewitalizacja miasta Kielce

Przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne history- cznego obszaru Stadion-Ogród

Etap III

,,..dla rozwoju Województwa Świętokorzyskiego..''

 • Otwarcie komunikacyjne
  obszaru rewitalizowanego

  Otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego

  Połączenie ulic Krakowskiej oraz Wojska Polskiego wraz z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zmiana układu funkcjonalno – przestrzennego Placu im. Marszałka J. Piłsudskiego.

 • Przywrócenie przestrzeni publicznej
  przy Wojewódzkim Domu Kultury
  w Kielcach

  Przywrócenie przestrzeni publicznej przy Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach

  Przebudowa terenu przed głównym wejściem Wojewódzkiego Domu Kultury (tzw. dziedziniec zewnętrzny).

17,75 mln zł

Całkowita wartość projektu

9,00 mln zł

środki z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013 Działanie 6.1.

Rewitalizacja
w liczbach

czyli finansowanie
projektu

Aktualności

Realizację rzeczowa projektu zakończono 30.04.2015r.

dodano: 13.10.2015

W dniu 3 lipca podpisano Aneks do Umowy przedłużający termin rozliczenia projektu do 30 października 2015r.

Postęp prac nad projektem

dodano: 14.07.2014

Trwają prace przy kolejnej kieleckiej inwestycji drogowej realizowanej przy współudziale funduszy unijnych. Projekt pod nazwą: "Rewitalizacja Miasta Kielce – przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion – Ogród".

Zawarcie porozumienia z Wojewódzkim Domem Kultury

dodano: 10.07.2014

W dniu 6 listopada 2009 roku Gmina Kielce zawarła Porozumienie z Wojewódzkim Domem Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach w sprawie określenia zasad realizacji i finansowania inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja Miasta Kielce- przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion-Ogród”

Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim

dodano: 10.07.2014

Umowa o dofinansowanie została zawarta z Instytucją Zarządzającą, tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego z dn. 28 sierpnia 2013r.

Cele projektu

Projekt „Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap II” jest jednym z etapów realizacji ogólnego celu programu rewitalizacji, którym jest podniesienie atrakcyjności gospodarczej, społecznej, przestrzennej i funkcjonalnej Miasta Kielce prowadzącej do lepszego wypełniania funkcji metropolii regionu świętokrzyskiego.

Poprawa estetyki rewitalizowanych przestrzeni publicznych będzie pozytywnie oddziaływać na jakość życia mieszkańców, wzrost atrakcyjności miasta dla turystów, stworzenie warunków do integracji społeczności miasta i komunikacji społecznej.

Zadania

1. Przywrócenie przestrzeni publicznej przy Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

a. Przebudowa terenu przed głównym wejściem Wojewódzkiego Domu Kultury (tzw. dziedziniec zewnętrzny).

2. Otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego.

a. Połączenie ulic Krakowskiej oraz Wojska Polskiego wraz z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
b. Zmiana układu funkcjonalno – przestrzennego Placu im. Marszałka J. Piłsudskiego.

Historia

Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego wpisał się do tradycji Kielc jako "Dom Piłsudskiego", jako pomnik materialny wyraz hołdu zło­żonego legionistom i ich dowódcy. Jeszcze w latach dwudziestych powstał w Kielcach Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, który stanowił rodzaj cywilnego zaplecza armii i był mocno powiązany ze stacjonującym w mieście 4. Pułkiem Legionów. W 1933 roku z inicjatywy Komitetu (kierowanego przez kpt. Mariana Przyłuskiego) przystąpiono do budowy Domu Przysposobienia Wojskowego i...