Rewitalizacja miasta Kielce

Przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne history- cznego obszaru Stadion-Ogród

Etap III

,,..dla rozwoju Województwa Świętokorzyskiego..''

17,75 mln zł

Całkowita wartość projektu

9,00 mln zł

środki z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013 Działanie 6.1.

Rewitalizacja
w liczbach

czyli finansowanie
projektu

Finansowanie projektu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
Oś Priorytetowa 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast
Działanie 6.1. Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu

  • Całkowita wartość projektu wynosi 17.755.367,52 złotych
  • W tym koszty kwalifikowane: 16.600.000,00 PLN oraz niekwalifikowane: 1 155 367,52 PLN