Rewitalizacja miasta Kielce

Przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne history- cznego obszaru Stadion-Ogród

Etap III

,,..dla rozwoju Województwa Świętokorzyskiego..''

17,75 mln zł

Całkowita wartość projektu

9,00 mln zł

środki z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013 Działanie 6.1.

Rewitalizacja
w liczbach

czyli finansowanie
projektu

Cele projektu

Beneficjent Gmina Kielce
Podmiot reprezentujący Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
Partner Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach

 

Projekt „Rewitalizacja miasta Kielce – przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion-Ogród”  jest kolejną inwestycją realizowaną przez Miasto Kielce w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Poprzemysłowych i Powojskowych (LPR). Otwarcie komunikacyjne tych obszarów przyczyni się do aktywizacji gospodarczej bezpośrednio w rewitalizowanych strefach jak również w całym Mieście. Przywrócenie miejskiej przestrzeni publicznej przed budynkiem Wojewódzkiego Domu Kultury umożliwi tej instytucji wyjście poza mury oraz zaproponowanie mieszkańcom Miasta i województwa wielokierunkowej oferty edukacyjnej i kulturalnej adresowanej dla różnych grup wiekowych.

Połączenie komunikacyjne dwóch rewitalizowanych obszarów: Śródmieścia i Stadion-Ogród umożliwi mieszkańcom Śródmieścia i okolicznych obszarów łatwiejszy dostęp do obiektów kultury, sportu i turystyki. Poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego na odcinku ul. Ściegiennego i ul. Krakowskiej objętych projektem. Zmniejszy się liczba wypadków drogowych i kolizji. Konieczna jest poprawa nawierzchni jezdni istniejącej oraz przebudowa oświetlenia ulicznego i nowa lokalizacja sygnalizatorów projektowanej sygnalizacji świetlnej sterowania ruchem drogowym.

Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego w efekcie przebudowy chodników i budowy nowych zatok autobusowych. Ponadto do pozytywnych skutków oddziaływania projektu należy zaliczyć poprawę stanu środowiska naturalnego na terenie objętym inwestycją w wyniku uporządkowania gospodarki wodami deszczowymi.