Rewitalizacja miasta Kielce

Przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne history- cznego obszaru Stadion-Ogród

Etap III

,,..dla rozwoju Województwa Świętokorzyskiego..''

17,75 mln zł

Całkowita wartość projektu

9,00 mln zł

środki z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013 Działanie 6.1.

Rewitalizacja
w liczbach

czyli finansowanie
projektu

Zadania w projekcie

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja łącznie 3,66 ha obszarów miejskich zidentyfikowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Poprzemysłowych i Powojskowych w Mieście Kielce jako Obszar A: Strefa rewitalizacji miejskich przestrzeni publicznych i mieszkaniowych – Śródmieście oraz Strefa rewitalizacji miejskich obszarów sportowo-rekreacyjnych: podstrefa Stadion-Ogród. W ramach rewitalizacji tych obszarów zakładane jest przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion-Ogród.

Projekt ten zostanie zrealizowany poprzez następujące zadania:

1. Przywrócenie przestrzeni publicznej przy Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. 

  •  Przebudowa terenu przed głównym wejściem Wojewódzkiego Domu Kultury (tzw. dziedziniec zewnętrzny).
  •  Otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego.

2. Otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego .

  • Połączenie ulic Krakowskiej oraz Wojska Polskiego wraz z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
  • Zmiana układu funkcjonalno – przestrzennego Placu im. Marszałka J. Piłsudskiego. 

W wyniku realizacji projektu zostanie wybudowanych 0,222 km dróg oraz przebudowanych 0,725km. Zakres inwestycji będzie obejmować przebudowę 2 placów o łącznej powierzchni 6900m2 i budowę 1 ścieżki rowerowej.